Vasily Shukhayev. Portrait Of The Sculptor O. Kvelidze